§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego PrawdziweOkazje dostępnego pod adresem www.prawdziweokazje.com
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego PrawdziweOkazje.com jest PrwadziweOkazje.com spółka cywilna Łukasz Darski, Dariusz Jarosz NIP: 9522210273, Zwoleńska 82C, 04-761 Warszawa
 3. Email: sklep@prawdziweokazje.com
§. 2 DEFINICJE

 1. Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego PrawdziweOkazje.com, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu
 2. Usługobiorca, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Usługobiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U.2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 4. Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – Sklep Internetowy PrawdziweOkazje.com dostępny pod adresem internetowym https://prawdziweokazje.com/
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. „Moje Konto” – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego PrawdziweOkazje.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Moje Konto”.
 4. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na „Moje Konto” podając adres e-mail i hasło.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 lub Safari
  b) Włączoną obsługę Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu PrawdziweOkazje.com wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie.
 3. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na serwerach home.pl
 4. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.
 2. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych.
 3. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a. Imię i nazwisko,
  b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj,
  c. Numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy)
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a. Firmę,
  b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e. Numer telefonu.
 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do „Mojego Konta” oraz jego usunięciem.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,
  e. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje Konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Mojego Konta”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego PrawdziweOkazje.com.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego PrawdziweOkazje.com są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Usługobiorcą zarejestrowanym (posiadającym „Moje Konto”) jak i z Usługobiorcą niezarejestrowanym. Usługobiorca niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  a. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz
  b. potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6- 11.
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz.14, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia można składać również e-mailem na sklep@prawdziweokazje.com
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  b. dodania ich do koszyka,
  c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  d. zalogowania do usługi „Moje Konto” w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany.
  f. kliknięcia przycisku „potwierdź zamówienie”.
 8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta
  w dniu złożenia oświadczenia,
  b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  c. propozycji zmian w treści zamówienia, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
 9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
 10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego PrawdziweOkazje.com podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed złożeniem zamówienia i obciążają Kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.
 12. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle od 1 do 3 dni, nie dłużej jednak niż 30 dni. Dla zamówień płatnych przed otrzymaniem świadczenia (zgodnie z wyborem Kupującego) termin realizacji zamówienia zaczyna biec od dnia zaksięgowania wpłaty. W pozostałych przypadkach termin realizacji zaczyna biec od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu zaksięgowania wpłaty) zmianę treści zamówienia.
 14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt g.
 15. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian warunków akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.
§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 w szczególności:
  a. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien
  dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 3. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Prawdziwe Okazje oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Moje Konto”, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Usługobiorcy nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
§. 9. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  a) przelewem na rachunek bankowy,
  b) przy odbiorze, czyli za pobraniem,
  c) przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy.
  d) za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayPro tj. Przelewy24
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 3. Dane do przelewu: PrawdziweOkazje.com spółka cywilna Łukasz Darski, Dariusz Jarosz, Zwoleńska 82C, 04-776 Warszawa,
  nr. konta: 81 1160 2202 0000 0004 7733 6831 (Bank Millenium)
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, po wcześniejszym ustaleniu, w siedzibie firmy w Warszawie, ul. Patriotów 307 (2 piętro), 04-767
§. 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego Prawdziwe Okazje, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 5. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Usługobiorcy.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy.
 9. Wraz z usunięciem „Mojego Konta” Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
§. 11. REKLAMACJE

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  a. Imię i nazwisko,
  b. numer zamówienia,
  c. opis niezgodności towaru z umową,
  d. datę zakupu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  a. Imię i nazwisko,
  b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie
 4. Zastosowanie się do ust. 2 lub 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod sklep@prawdziweokazje.com telefonicznie pod nr telefonu: 604 720 202, listownie pod adresem: PrawdziweOkazje.com ul. Zwoleńska 82C, 04-761 Warszawa.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.